VEDTÆGTER

 

KRONISK SYGE

 

RØNNE

 

 

Disse vedtægter er vedtaget den 13. august 1943 med navnet

Landsforeningen af Kronisk syge i Danmark, Rønne afdeling.

Ændret den 5. februar 1994 til navnet

Kronisk Syge Rønne

Ændret ved Generalforsamlingen den 10. februar 2019.

Ændret ved Generalforsamling den 6. februar 2022.


§ 1 Navn og adresse


Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel, og sker via e-mail samt på foreningens hjemmeside.

 


Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

   a.  Valg af dirigent.

   b.  Formandens beretning.

   c.  Regnskabsaflæggelse. 

   d.  Budget for kommende år.

   e.  Indkomne forslag.

   f.   Valg af bestyrelse.

   g.  Valg af suppleanter.

   h.  Valg af bilagskontrolanter.

   i.   Eventuelt

 

Valg til bestyrelsen:

De enkelte medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at der i ulige år vælges 3 og i lige år 2.

Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig.

 

Valg af suppleanter:

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode af 2 år, og der vælges 1 i lige, og 1 i ulige år.

 

Valg af bilagskontrollanter:

Der vælges 2 bilagskontrolanter for en periode af 2 år, og der vælges 1 i lige, og 1 i ulige år.

 

Foreningens navn er Kronisk Syge, Rønne.

Foreningens adresse er bestyrelsesformandens adresse.

 


§ 2 Formål

Foreningens formål er, at samle alle kronisk syge på Bornholm, og varetage deres interesser på bedst mulige måde.

Dette kan blandt andet gøres ved samarbejde med og/eller medlemskab af, andre lignende foreninger eller organisationer, herunder også Bornholms Regionskommune.

 

§ 3 Medlemskab

Enhver kronisk syg eller handicappet, samt deres nærmeste pårørende kan optages som medlemmer.

 

§ 4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter den ordinære generalforsamling med Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, og bestyrelsesmedlemmer, og fastsætter selv sin dagsorden/forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde, så ofte det findes nødvendigt, og afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, og ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan optage medlemskaber i forskellige relevante foreninger og organisationer.

Foreningen forpligtes ved underskrift af den fungerende formand og kassereren i fællesskab.

 

§ 5 Fanebærer

1 fanebærer vælges af bestyrelsen for 2 år ad gangen, på det konstituerende bestyrelsesmøde, og vedkommende drager omsorg for at fanen altid bærer et smukt ydre, samt oppebærer et mindre honorar, hver gang fanen har været i brug.


§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned på Bornholm.

Til generalforsamlingen har kun de medlemmer stemmeret, som har indbetalt kontingent for det aktuelle år.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel, og sker via e-mail samt på foreningens hjemmeside.

 


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved en beslutning af, enten en generalforsamling eller af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne, retter skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforening skal afholdes senest 30 dage efter forlangendets fremsættelse og indkaldes med mindst tre ugers varsel.


§ 8 Økonomi

Foreningens økonomiske midler kan tilvejebringes gennem:


     a.Medlemskontigent

     b.Donationer

     c.Kommunal støtte.

     d.Diverse arrangementer som bankospil, lotteri m.m.

Kontingentmidler kan anvendes til generel drift, jævnført foreningens formål, samt administrative poster, som f.eks. porto og kontorhold.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et regnskabsår ad gangen.

 

§ 9 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Seneste rettidig kontingentindbetaling er inden generalforsamlingen.

Kassereren udfærdiger det årlige regnskab, der revideres af generalforsamlingens valgte bilagskontrollanter.

 

§ 10 Referater

Der udfærdiges referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, og øvrige arrangementer, der efterfølgende lægges på hjemmesiden.

 

§ 11 Eksklusion

Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtægter, eller som gennem deres adfærd skader foreningens omdømme eller virke, samt manglende kontingentbetaling, kan af bestyrelsen ekskluderes.

Vedkommende kan dog ved fremmøde på førstkommende generalforsamling, forsvare sin sag.

 

§ 12 Opløsning

Foreningens opløsning kræver vedtagelse af generalforsamlingen og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for en opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning, nedsættes et udvalg bestående af bestyrelsen og 2 personer udefra, og det fastsættes hvorledes evt. aktiver bruges og/eller overdrages til velgørende formål.

 

§ 13 Vedtægtsændringer og ikrafttrædelse

Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Vedtægterne træder i kraft efter generalforsamlingen.